Política de Privacidade

1. Identidade do responsable do tratamento (contacto)

Responsable do Tratamento: ENIAC DESIGN S.L.

C.I.F B32488355

Domicilio Social: Rúa Os Canteiros nº 6, O Carballiño, 32500, Ourense

Teléfono: 988098516

Correo electrónico: info@narede.es

2. Política de privacidade e tratamento de datos

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e os seus normativa de desenvolvemento, e en virtude da vixente Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD), infórmaselle que os datos persoais facilitados por vostede a través de calquera tipo de formulario ou contacto a través deste Sitio Web ou calquera outro ao longo das posibles actuacións comerciais ou contractuais que se realicen con este Responsable de Tratamento, informámoslle de que os seus datos serán tratados coa finalidade de xestionar as súas dúbidas ou contacto, así como facilitarlle a información solicitada. sobre os nosos servizos e/ou responder ou xestionar os seus comentarios e suxestións, así como ofrecerlle información que poidan ser do seu interese e mantelo informado dos nosos servizos ou cambios que poidan ser do seu interese, así como do envío de newsletters ou de actualización de catálogos se así o solicita.

3. Finalidades do Tratamento por Servizos.

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?

A finalidade do tratamento dos seus datos e da información facilitada por vostede é poder ofrecerlle o servizo que lle interesa ou o cumprimento e bo servizo da relación contractual que se poida manter, co fin de:

• Xestionar a relación comercial que solicite, subscriba e/ou teña contratada connosco, mediante un acordo contractual ou folla de
• Envío de comunicacións comerciais e/ou boletíns de actualizacións que poidan ser do seu interese e relacionadas co Sector Xurídico-Xuridico.
• Elaboración de orzamentos solicitados por vostede e axustados ás súas necesidades e
• Mantervos informado de todas as dúbidas que nos faga, solicite información ou aquelas notificacións que sexan relevantes no servizo prestado en canto a prazos, citas ou reunións que teñamos programadas, cambios de horarios, revisións,
• Xestiona as comunicacións por correo electrónico con
• Xestión de servizos xurídicos
Recopilamos información sobre ti cando solicitas información ou fai unha cita para un servizo. Tamén recollemos información cando completa voluntariamente enquisas aos clientes, proporciona comentarios e participa nas actividades ou enquisas propostas neste sitio web.

Mediante a cumplimentación dos formularios de contacto na Web ou mediante o envío de correos electrónicos ou calquera outro tipo de solicitude de información remitida a este Responsable de Tratamento e os servizos prestados, o interesado presta o seu consentimento expreso para o tratamento dos seus datos persoais, para tal fin.

De conformidade co artigo 6, apartado 1, parágrafo 1, letra a do RGPD, obtido previamente o seu consentimento expreso para a alta no noso boletín ou formulario de solicitude, utilizaremos os datos necesarios para iso e para o envío de comunicacións comerciais. de servizos ou artigos que poidan ser do seu interese e de acordo co dito consentimento ou se fose solicitado por vostede.

Este Responsable en ningún caso utilizará os datos persoais dos interesados para fins distintos dos anteriormente mencionados, nin os comunicará a terceiros sen o consentimento previo e expreso do afectado, salvo obrigas legais e aquelas estritamente necesarios para levar o caso.

No caso de prestadores de servizos externos enmarcados dentro de Responsables de Tratamento que presten servizos a esta OFICINA. Este Responsable de Tratamento esixe, pola súa banda, ás ditas empresas prestadoras de servizos o cumprimento do disposto no regulamento comunitario 2016/679 da Unión Europea e con iso prestarán os seus servizos no marco do art. 33 da LOPDGDD e tendo en conta o apartado 1) “O acceso por parte do responsable do tratamento aos datos de carácter persoal que resulten necesarios para a prestación dun servizo ao Responsable do Tratamento non se considerará comunicación de datos no cumprimento do establecido. do (UE) 2016/679″. A totalidade dos xestores de tratamento que prestan servizo a este

Responsable de Tratamento na situación indicada, asinar un “Contrato de Responsable de Tratamento” ou acto xurídico “en cumprimento do art. 28.3 GDPR.

Así mesmo, este Responsable de Tratamento comprométese a gardar o debido segredo profesional e a establecer as medidas técnicas e organizativas necesarias para salvagardar a información de acordo cos requisitos establecidos no citado Regulamento.

Os seus datos persoais conservaranse e realizaremos o tratamento, mentres se manteña a relación contractual. Non obstante, e tal e como indicamos a continuación, pode solicitar en calquera momento o dereito de acceso aos seus datos persoais e a súa rectificación ou supresión, así como limitar o seu tratamento ou opoñerse directamente a el, exercer o dereito á súa portabilidade e Solicitude dos seus dereitos. no caso de que as esixencias legais así o establezan, os seus datos permanecerán bloqueados mentres o requira a lexislación vixente.

4. Bases Lexitimadoras do Tratamento dos Servizos Prestados.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

De acordo coas finalidades de recollida de datos persoais e información que vostede, como interesado, nos facilite, o tratamento dos seus datos está cuberto por:

Xestiona a relación comercial que asinaches e contratases connosco.

Execución dun contrato (habilitado por 6.1.b GDPR)
Folla de pedidos (art. 1 RGPD)
1. Consentimento do interesado (habilitado polo art. 6.1.a RGPD) Envío de comunicacións comerciais ou información considerada do seu interese
2. Consentimento do interesado (habilitado 6.1. RGPD)
3. Consentimento do interesado (habilitado 20 LSSICE)
4. Interese lexítimo (activado 6.1.f RGPD) Elaboración dun orzamento axustado ás súas necesidades e situación ou caso.
5. Consentimento interesado (habitado art. 6.1.a RGPD)

Xestionar as comunicacións por correo electrónico cos interesados ou outros medios de comunicación.

1. Consentimento do interesado (habitado art. 6.1.a RGPD) Asistencia gratuíta ou prestación de xustiza.
2. Consentimento do interesado (habitado polo 6.1.a RGPD)
3. Interese lexítimo (activado 6.1.f GDPR)

5. Medidas de seguridade aplicadas no tratamento.

Este Responsable de Tratamento aplica Medidas de Seguridade no tratamento de datos persoais: en relación co tratamento de datos persoais aplícanse aquelas medidas de seguridade establecidas polo RGPD e a LOPDGDD, e ten implantadas as medidas técnicas e organizativas para o tratamento de datos persoais. tratamento adecuado á privacidade e á seguridade, ademais do Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD). Capítulo IV e Sección 1, Art. 24 e 25. Habilitados Protocolos de seguridade / Protocolo de tratamento / Funcións e obrigas do persoal / Medidas de control de acceso, identificación e autentificación / Garantías, entre outros. Medidas de seguridade desde o deseño e por defecto, pseudónimo, agregación e anonimización dos datos persoais que dean lugar ao tratamento. Ademais de Rexistros de Acceso e Identificación e Autenticación. Ademais do anterior, en canto á supresión, bloqueo e destrución de soportes e cando se proceda á supresión de datos ou á destrución de soportes, farase cos mecanismos de seguridade axeitados cos métodos de destrución.

6. Canto tempo trataremos os teus datos?

Os datos persoais que nos facilite conservaranse mentres se manteña a actual relación comercial e mentres así o establezan os requisitos legais. Así mesmo, aínda que se extinga a relación contractual entre as partes e se así o solicite, este Responsable de Tratamento poderá remitirlle información que considere do seu interese ou melloras no servizo, mediante o envío de boletíns informativos vinculados a melloras no servizo ou cambios que considere do seu interese. . Sempre pode exercer os dereitos recoñecidos pola normativa vixente contactando a través da canle que lle resulte máis conveniente, ou comunicándolle a través do correo electrónico facilitado indicando en Asunto: BAIXA.

7. Actividades de Tramitación

1. Tratamento de datos ATENCIÓN E XESTIÓN DE SERVIZOS
2. Tratamento de datos CONTACTOS WEB e CORREO ELECTRÓNICO

7.1. «Rexistro de actividades de tratamento para a xestión do servizo e os contactos web ou de correo electrónico»

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?
Os seus datos persoais recollidos no formulario de contacto serán utilizados exclusivamente para responder ás súas solicitudes de información ou atención ás consultas que lle solicite e/ou solicitudes de orzamentos ou actas. Os seus datos persoais recollidos no proceso de contratación ou acordo contractual no que acepta o orzamento ou a folla de pedido correspondente, converterase en cliente e os seus datos relacionados co tratamento serán utilizados unicamente coa finalidade de prestar os nosos servizos, conservándoo. do caso, así como a atención económica, administrativa, fiscal, de xestión da calidade e personalizada.

7.1.2. Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?

Os datos facilitados no formulario de contacto conservaranse ata que solicite a súa supresión ou a revogación do consentimento para o seu tratamento, momento no que serán bloqueados exclusivamente para a súa conservación co fin de cumprir e cumprir os prazos dos posibles requisitos legais.

7.1.3. Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos persoais?

Servizos: A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é o consentimento expreso que nos presta ao cubrir e aceptar voluntariamente o formulario de contacto para solicitar información, ou solicitar un servizo e/ou aceptar un orzamento ou formulario de pedido. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos persoais baséase na execución dun contrato de servizos ou na solicitude de medidas precontractuais (información e presupostos) a petición do interesado ou ao aceptar e executar a solicitude. para servizos como clientes. .

Contacto: Cando solicitas información e nos facilitas a túa información de contacto, estás dando o teu consentimento que di que aceptas o tratamento e que aceptas o «consentimento do interesado» mediante esta acción.

Consideramos que temos un interese lexítimo en atender as solicitudes ou consultas que nos envíe a través dos distintos medios de contacto facilitados. Entendemos que o tratamento destes datos tamén é beneficioso para o cliente na medida en que nos permite poder atenderlle adecuadamente e resolver as consultas formuladas e información sobre consellos ou informacións concretas na que se atopa o caso no que vostede é interesado. encontradas, así como reservas.de nomeamento e/ou solicitude de orzamentos ou actas.

Se o interesado realiza unha consulta a este responsable, relacionada co exercicio dos dereitos establecidos polo RGPD, sobre o que lle informamos no apartado de dereitos dos usuarios/afectados, ou con reclamacións relacionadas con servizos e atención ao cliente, isto lexitítanos para tratar os seus datos cumprindo as obrigas legais pola nosa parte.

7.1.4. Existe a obriga de facilitar estes datos persoais?

No contacto solicitado é necesario que nos proporcione polo menos un nome para dirixirse a vostede, e no caso de que se trate de información sobre un servizo, tamén deberá facilitarnos o seu enderezo de correo electrónico.

7.1.5. Cales son as consecuencias de non facelo?

A imposibilidade de ofrecerlle información e responder á súa solicitude ou información do servizo.

7.1.6. Transferiremos os teus datos persoais?

Non existe cesión de datos prevista, salvo obriga legal e aqueles organismos públicos con competencia na materia como a Administración Tributaria para o cumprimento das obrigas fiscais e tributarias e/ou os Bancos para a xestión dos cobros e pagamentos derivados da relación contractual. . . Non se planifican transferencias internacionais de datos.

7.1.7. Como obtivemos os teus datos persoais?

Os datos obtidos non foron facilitados por vostede directamente no momento da solicitude ou formulario de pedido, tamén podemos ter os seus datos para casos opostos de reclamacións

7.1.8. Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos persoais?

Calquera interesado poderá solicitar ao interesado o exercicio dos seguintes dereitos ou do seu cliente, dereitos conferidos polo propio RGPD e a vixente LOPDGDD:

Dereito de acceso: Vostede, como interesado, ou en nome do seu cliente, terá dereito a obter confirmación de se se están tratando ou non datos persoais que lle concernen.

Dereito de rectificación: O interesado terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos ou incompletos.

Dereito de supresión: o interesado terá dereito a obter a supresión dos datos persoais que lle incumban cando os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados.

Dereito de limitación: poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais, en cuxo caso só se conservarían para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Dereito á portabilidade dos seus datos: Cando o tratamento dos seus datos se basee no consentimento ou sexa necesario para a execución dun contrato ou acordo contractual e se realice por medios automatizados, terá dereito á portabilidade dos seus datos, é dicir, para ser entregados nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina, incluso para remitilos a un novo xestor. Por iso, pode solicitar que os seus datos persoais automatizados sexan cedidos ou cedidos a calquera outra empresa que nos indique nun formato estruturado, intelixible e automatizado.

Dereito a revocar o consentimento: Terá dereito a revogar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento antes da súa retirada.

Dereito de oposición: o interesado terá dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos. Entre, o resto dos dereitos contemplados no RGPD e LOPDGDD e que poderá exercer.

7.1.9. Quen pode exercer os dereitos?

Os dereitos dos interesados son moi persoais, polo que serán exercidos polo titular dos datos, acreditando debidamente a súa identidade (para iso solicitarase o DNI ou equivalente mediante documento que os identifique). Tamén se poderá exercer mediante representación legal, caso en que, ademais do DNI do interesado ou equivalente, deberá achegarse DNI e documento auténtico que acredite a representación do terceiro.

7.1.10. Cal será a nosa obriga cando exerza algún dos dereitos?

Este Responsable de Tratamento atenderá e responderá a súa solicitude no prazo máximo dun mes, con independencia de que nos seus tratamentos se inclúan ou non datos persoais do afectado ou do interesado. Este responsable de tratamento responderá ás solicitudes no prazo dun mes desde a recepción da solicitude. Este prazo poderá ampliarse a dous meses se é o caso, tendo en conta a complexidade e número de solicitudes. En todo caso, este responsable comunicará ao interesado calquera das ditas prórrogas no prazo dun mes contado desde a recepción da solicitude, con indicación das causas do atraso.

No caso de que a solicitude non cumpra os requisitos especificados, este responsable do tratamento solicitará a súa rectificación.

7.1.11. Como podes exercer estes dereitos?

Este Responsable de Tratamento, pon á súa disposición os modelos para a solicitude do exercicio dos seus dereitos dos interesados, que poderán solicitar nas propias oficinas ou a través de info@narede.es e se lle facilitarán, tamén pode presentar directamente un declaración escrita de Exercicio de dereitos por conta propia e será atendida, e incluso poderás obtelos na sede electrónica da Autoridade de Control en www.agpd.es e unha vez cumprimentadas deberán remitirse ao enderezo electrónico info@narede. es.

7.1.12. Pode presentarse e ter dereito a reclamar ante a Autoridade de Control

Poderá solicitar a protección de dereitos que non fosen debidamente atendidos por este Responsable de Tratamento, ante a Axencia Española de Protección de Datos. Xa sexa a través da sede electrónica do seu portal web (www.agpd.es), ben mediante un escrito ao seu enderezo postal Axencia Española de Protección de Datos. (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

8. Modificacións da presente Información da Política de Privacidade e Protección de Datos.

Este Responsable de Tratamento resérvase o dereito de modificar en cada momento a súa Política de Protección de Datos de acordo coa lexislación aplicable. Calquera modificación da devandita política será publicada neste sitio web.

9. Política de tratamento de datos de menores

Non é a nosa intención recoller datos de menores nin realizar ningún tipo de tratamento sobre os seus datos, por iso indicamos que está totalmente prohibido a utilización dos servizos do portal desta Web a menores.

10. Lexislación aplicable e competencia xurisdiccional

O presente Aviso Legal e a Política de Privacidade, aquí indicadas, réxese pola normativa española vixente de aplicación.

Estes Termos e Condicións interpretaranse e executaranse de acordo coa lexislación española e estarán suxeitos á xurisdición exclusiva dos tribunais españois.

Para a resolución dos conflitos que poidan xurdir como consecuencia do disposto nestas disposicións e da súa interpretación, aplicación e cumprimento. O usuario ou interesado, en virtude da aceptación das condicións contidas neste Aviso Legal, renuncia expresamente a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

En todo caso, dentro da xurisdición española, se a lexislación permite someterse a un determinado foro, o usuario renuncia expresamente á xurisdición que puidese corresponderlle e sometese voluntariamente á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Ourense (España).

11. Normativa aplicable

Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD)
· Regulamento Europeo de Protección de Datos, (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016. (RPD)

Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

Política de Privacidade

1. Identidade do responsable do tratamento (contacto)

Responsable do Tratamento: ENIAC DESIGN S.L.

C.I.F B32488355

Domicilio Social: Rúa Os Canteiros nº 6, O Carballiño, 32500, Ourense

Teléfono: 988098516

Correo electrónico: info@narede.es

2. Política de privacidade e tratamento de datos

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e os seus normativa de desenvolvemento, e en virtude da vixente Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD), infórmaselle que os datos persoais facilitados por vostede a través de calquera tipo de formulario ou contacto a través deste Sitio Web ou calquera outro ao longo das posibles actuacións comerciais ou contractuais que se realicen con este Responsable de Tratamento, informámoslle de que os seus datos serán tratados coa finalidade de xestionar as súas dúbidas ou contacto, así como facilitarlle a información solicitada. sobre os nosos servizos e/ou responder ou xestionar os seus comentarios e suxestións, así como ofrecerlle información que poidan ser do seu interese e mantelo informado dos nosos servizos ou cambios que poidan ser do seu interese, así como do envío de newsletters ou de actualización de catálogos se así o solicita.

3. Finalidades do Tratamento por Servizos.

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?

A finalidade do tratamento dos seus datos e da información facilitada por vostede é poder ofrecerlle o servizo que lle interesa ou o cumprimento e bo servizo da relación contractual que se poida manter, co fin de:

• Xestionar a relación comercial que solicite, subscriba e/ou teña contratada connosco, mediante un acordo contractual ou folla de
• Envío de comunicacións comerciais e/ou boletíns de actualizacións que poidan ser do seu interese e relacionadas co Sector Xurídico-Xuridico.
• Elaboración de orzamentos solicitados por vostede e axustados ás súas necesidades e
• Mantervos informado de todas as dúbidas que nos faga, solicite información ou aquelas notificacións que sexan relevantes no servizo prestado en canto a prazos, citas ou reunións que teñamos programadas, cambios de horarios, revisións,
• Xestiona as comunicacións por correo electrónico con
• Xestión de servizos xurídicos
Recopilamos información sobre ti cando solicitas información ou fai unha cita para un servizo. Tamén recollemos información cando completa voluntariamente enquisas aos clientes, proporciona comentarios e participa nas actividades ou enquisas propostas neste sitio web.

Mediante a cumplimentación dos formularios de contacto na Web ou mediante o envío de correos electrónicos ou calquera outro tipo de solicitude de información remitida a este Responsable de Tratamento e os servizos prestados, o interesado presta o seu consentimento expreso para o tratamento dos seus datos persoais, para tal fin.

De conformidade co artigo 6, apartado 1, parágrafo 1, letra a do RGPD, obtido previamente o seu consentimento expreso para a alta no noso boletín ou formulario de solicitude, utilizaremos os datos necesarios para iso e para o envío de comunicacións comerciais. de servizos ou artigos que poidan ser do seu interese e de acordo co dito consentimento ou se fose solicitado por vostede.

Este Responsable en ningún caso utilizará os datos persoais dos interesados para fins distintos dos anteriormente mencionados, nin os comunicará a terceiros sen o consentimento previo e expreso do afectado, salvo obrigas legais e aquelas estritamente necesarios para levar o caso.

No caso de prestadores de servizos externos enmarcados dentro de Responsables de Tratamento que presten servizos a esta OFICINA. Este Responsable de Tratamento esixe, pola súa banda, ás ditas empresas prestadoras de servizos o cumprimento do disposto no regulamento comunitario 2016/679 da Unión Europea e con iso prestarán os seus servizos no marco do art. 33 da LOPDGDD e tendo en conta o apartado 1) “O acceso por parte do responsable do tratamento aos datos de carácter persoal que resulten necesarios para a prestación dun servizo ao Responsable do Tratamento non se considerará comunicación de datos no cumprimento do establecido. do (UE) 2016/679″. A totalidade dos xestores de tratamento que prestan servizo a este

Responsable de Tratamento na situación indicada, asinar un “Contrato de Responsable de Tratamento” ou acto xurídico “en cumprimento do art. 28.3 GDPR.

Así mesmo, este Responsable de Tratamento comprométese a gardar o debido segredo profesional e a establecer as medidas técnicas e organizativas necesarias para salvagardar a información de acordo cos requisitos establecidos no citado Regulamento.

Os seus datos persoais conservaranse e realizaremos o tratamento, mentres se manteña a relación contractual. Non obstante, e tal e como indicamos a continuación, pode solicitar en calquera momento o dereito de acceso aos seus datos persoais e a súa rectificación ou supresión, así como limitar o seu tratamento ou opoñerse directamente a el, exercer o dereito á súa portabilidade e Solicitude dos seus dereitos. no caso de que as esixencias legais así o establezan, os seus datos permanecerán bloqueados mentres o requira a lexislación vixente.

4. Bases Lexitimadoras do Tratamento dos Servizos Prestados.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

De acordo coas finalidades de recollida de datos persoais e información que vostede, como interesado, nos facilite, o tratamento dos seus datos está cuberto por:

Xestiona a relación comercial que asinaches e contratases connosco.

Execución dun contrato (habilitado por 6.1.b GDPR)
Folla de pedidos (art. 1 RGPD)
1. Consentimento do interesado (habilitado polo art. 6.1.a RGPD) Envío de comunicacións comerciais ou información considerada do seu interese
2. Consentimento do interesado (habilitado 6.1. RGPD)
3. Consentimento do interesado (habilitado 20 LSSICE)
4. Interese lexítimo (activado 6.1.f RGPD) Elaboración dun orzamento axustado ás súas necesidades e situación ou caso.
5. Consentimento interesado (habitado art. 6.1.a RGPD)

Xestionar as comunicacións por correo electrónico cos interesados ou outros medios de comunicación.

1. Consentimento do interesado (habitado art. 6.1.a RGPD) Asistencia gratuíta ou prestación de xustiza.
2. Consentimento do interesado (habitado polo 6.1.a RGPD)
3. Interese lexítimo (activado 6.1.f GDPR)

5. Medidas de seguridade aplicadas no tratamento.

Este Responsable de Tratamento aplica Medidas de Seguridade no tratamento de datos persoais: en relación co tratamento de datos persoais aplícanse aquelas medidas de seguridade establecidas polo RGPD e a LOPDGDD, e ten implantadas as medidas técnicas e organizativas para o tratamento de datos persoais. tratamento adecuado á privacidade e á seguridade, ademais do Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD). Capítulo IV e Sección 1, Art. 24 e 25. Habilitados Protocolos de seguridade / Protocolo de tratamento / Funcións e obrigas do persoal / Medidas de control de acceso, identificación e autentificación / Garantías, entre outros. Medidas de seguridade desde o deseño e por defecto, pseudónimo, agregación e anonimización dos datos persoais que dean lugar ao tratamento. Ademais de Rexistros de Acceso e Identificación e Autenticación. Ademais do anterior, en canto á supresión, bloqueo e destrución de soportes e cando se proceda á supresión de datos ou á destrución de soportes, farase cos mecanismos de seguridade axeitados cos métodos de destrución.

6. Canto tempo trataremos os teus datos?

Os datos persoais que nos facilite conservaranse mentres se manteña a actual relación comercial e mentres así o establezan os requisitos legais. Así mesmo, aínda que se extinga a relación contractual entre as partes e se así o solicite, este Responsable de Tratamento poderá remitirlle información que considere do seu interese ou melloras no servizo, mediante o envío de boletíns informativos vinculados a melloras no servizo ou cambios que considere do seu interese. . Sempre pode exercer os dereitos recoñecidos pola normativa vixente contactando a través da canle que lle resulte máis conveniente, ou comunicándolle a través do correo electrónico facilitado indicando en Asunto: BAIXA.

7. Actividades de Tramitación

1. Tratamento de datos ATENCIÓN E XESTIÓN DE SERVIZOS
2. Tratamento de datos CONTACTOS WEB e CORREO ELECTRÓNICO

7.1. «Rexistro de actividades de tratamento para a xestión do servizo e os contactos web ou de correo electrónico»

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?
Os seus datos persoais recollidos no formulario de contacto serán utilizados exclusivamente para responder ás súas solicitudes de información ou atención ás consultas que lle solicite e/ou solicitudes de orzamentos ou actas. Os seus datos persoais recollidos no proceso de contratación ou acordo contractual no que acepta o orzamento ou a folla de pedido correspondente, converterase en cliente e os seus datos relacionados co tratamento serán utilizados unicamente coa finalidade de prestar os nosos servizos, conservándoo. do caso, así como a atención económica, administrativa, fiscal, de xestión da calidade e personalizada.

7.1.2. Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?

Os datos facilitados no formulario de contacto conservaranse ata que solicite a súa supresión ou a revogación do consentimento para o seu tratamento, momento no que serán bloqueados exclusivamente para a súa conservación co fin de cumprir e cumprir os prazos dos posibles requisitos legais.

7.1.3. Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos persoais?

Servizos: A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é o consentimento expreso que nos presta ao cubrir e aceptar voluntariamente o formulario de contacto para solicitar información, ou solicitar un servizo e/ou aceptar un orzamento ou formulario de pedido. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos persoais baséase na execución dun contrato de servizos ou na solicitude de medidas precontractuais (información e presupostos) a petición do interesado ou ao aceptar e executar a solicitude. para servizos como clientes. .

Contacto: Cando solicitas información e nos facilitas a túa información de contacto, estás dando o teu consentimento que di que aceptas o tratamento e que aceptas o «consentimento do interesado» mediante esta acción.

Consideramos que temos un interese lexítimo en atender as solicitudes ou consultas que nos envíe a través dos distintos medios de contacto facilitados. Entendemos que o tratamento destes datos tamén é beneficioso para o cliente na medida en que nos permite poder atenderlle adecuadamente e resolver as consultas formuladas e información sobre consellos ou informacións concretas na que se atopa o caso no que vostede é interesado. encontradas, así como reservas.de nomeamento e/ou solicitude de orzamentos ou actas.

Se o interesado realiza unha consulta a este responsable, relacionada co exercicio dos dereitos establecidos polo RGPD, sobre o que lle informamos no apartado de dereitos dos usuarios/afectados, ou con reclamacións relacionadas con servizos e atención ao cliente, isto lexitítanos para tratar os seus datos cumprindo as obrigas legais pola nosa parte.

7.1.4. Existe a obriga de facilitar estes datos persoais?

No contacto solicitado é necesario que nos proporcione polo menos un nome para dirixirse a vostede, e no caso de que se trate de información sobre un servizo, tamén deberá facilitarnos o seu enderezo de correo electrónico.

7.1.5. Cales son as consecuencias de non facelo?

A imposibilidade de ofrecerlle información e responder á súa solicitude ou información do servizo.

7.1.6. Transferiremos os teus datos persoais?

Non existe cesión de datos prevista, salvo obriga legal e aqueles organismos públicos con competencia na materia como a Administración Tributaria para o cumprimento das obrigas fiscais e tributarias e/ou os Bancos para a xestión dos cobros e pagamentos derivados da relación contractual. . . Non se planifican transferencias internacionais de datos.

7.1.7. Como obtivemos os teus datos persoais?

Os datos obtidos non foron facilitados por vostede directamente no momento da solicitude ou formulario de pedido, tamén podemos ter os seus datos para casos opostos de reclamacións

7.1.8. Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos persoais?

Calquera interesado poderá solicitar ao interesado o exercicio dos seguintes dereitos ou do seu cliente, dereitos conferidos polo propio RGPD e a vixente LOPDGDD:

Dereito de acceso: Vostede, como interesado, ou en nome do seu cliente, terá dereito a obter confirmación de se se están tratando ou non datos persoais que lle concernen.

Dereito de rectificación: O interesado terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos ou incompletos.

Dereito de supresión: o interesado terá dereito a obter a supresión dos datos persoais que lle incumban cando os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados.

Dereito de limitación: poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais, en cuxo caso só se conservarían para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Dereito á portabilidade dos seus datos: Cando o tratamento dos seus datos se basee no consentimento ou sexa necesario para a execución dun contrato ou acordo contractual e se realice por medios automatizados, terá dereito á portabilidade dos seus datos, é dicir, para ser entregados nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina, incluso para remitilos a un novo xestor. Por iso, pode solicitar que os seus datos persoais automatizados sexan cedidos ou cedidos a calquera outra empresa que nos indique nun formato estruturado, intelixible e automatizado.

Dereito a revocar o consentimento: Terá dereito a revogar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento antes da súa retirada.

Dereito de oposición: o interesado terá dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos. Entre, o resto dos dereitos contemplados no RGPD e LOPDGDD e que poderá exercer.

7.1.9. Quen pode exercer os dereitos?

Os dereitos dos interesados son moi persoais, polo que serán exercidos polo titular dos datos, acreditando debidamente a súa identidade (para iso solicitarase o DNI ou equivalente mediante documento que os identifique). Tamén se poderá exercer mediante representación legal, caso en que, ademais do DNI do interesado ou equivalente, deberá achegarse DNI e documento auténtico que acredite a representación do terceiro.

7.1.10. Cal será a nosa obriga cando exerza algún dos dereitos?

Este Responsable de Tratamento atenderá e responderá a súa solicitude no prazo máximo dun mes, con independencia de que nos seus tratamentos se inclúan ou non datos persoais do afectado ou do interesado. Este responsable de tratamento responderá ás solicitudes no prazo dun mes desde a recepción da solicitude. Este prazo poderá ampliarse a dous meses se é o caso, tendo en conta a complexidade e número de solicitudes. En todo caso, este responsable comunicará ao interesado calquera das ditas prórrogas no prazo dun mes contado desde a recepción da solicitude, con indicación das causas do atraso.

No caso de que a solicitude non cumpra os requisitos especificados, este responsable do tratamento solicitará a súa rectificación.

7.1.11. Como podes exercer estes dereitos?

Este Responsable de Tratamento, pon á súa disposición os modelos para a solicitude do exercicio dos seus dereitos dos interesados, que poderán solicitar nas propias oficinas ou a través de info@narede.es e se lle facilitarán, tamén pode presentar directamente un declaración escrita de Exercicio de dereitos por conta propia e será atendida, e incluso poderás obtelos na sede electrónica da Autoridade de Control en www.agpd.es e unha vez cumprimentadas deberán remitirse ao enderezo electrónico info@narede. es.

7.1.12. Pode presentarse e ter dereito a reclamar ante a Autoridade de Control

Poderá solicitar a protección de dereitos que non fosen debidamente atendidos por este Responsable de Tratamento, ante a Axencia Española de Protección de Datos. Xa sexa a través da sede electrónica do seu portal web (www.agpd.es), ben mediante un escrito ao seu enderezo postal Axencia Española de Protección de Datos. (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

8. Modificacións da presente Información da Política de Privacidade e Protección de Datos.

Este Responsable de Tratamento resérvase o dereito de modificar en cada momento a súa Política de Protección de Datos de acordo coa lexislación aplicable. Calquera modificación da devandita política será publicada neste sitio web.

9. Política de tratamento de datos de menores

Non é a nosa intención recoller datos de menores nin realizar ningún tipo de tratamento sobre os seus datos, por iso indicamos que está totalmente prohibido a utilización dos servizos do portal desta Web a menores.

10. Lexislación aplicable e competencia xurisdiccional

O presente Aviso Legal e a Política de Privacidade, aquí indicadas, réxese pola normativa española vixente de aplicación.

Estes Termos e Condicións interpretaranse e executaranse de acordo coa lexislación española e estarán suxeitos á xurisdición exclusiva dos tribunais españois.

Para a resolución dos conflitos que poidan xurdir como consecuencia do disposto nestas disposicións e da súa interpretación, aplicación e cumprimento. O usuario ou interesado, en virtude da aceptación das condicións contidas neste Aviso Legal, renuncia expresamente a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

En todo caso, dentro da xurisdición española, se a lexislación permite someterse a un determinado foro, o usuario renuncia expresamente á xurisdición que puidese corresponderlle e sometese voluntariamente á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Ourense (España).

11. Normativa aplicable

Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD)
· Regulamento Europeo de Protección de Datos, (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016. (RPD)

Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.